Права на потребителите

Какво трябва да знаеш, ако срещу теб има образувано производствено дело за принудително събиране?

Знаеш ли правата си? Как да разбереш, че има дело срещу теб за принудително събиране на кредити?

 

Тези и още други важни за теб въпроси ще разгледаме в този материал, като се надяваме да ти бъдем от помощ, ако попаднеш в списъка на съдия – изпълнител.

Изпълнително дело

Това производство се образува по искане на кредитора (кредитната компания) срещу некоректния платец (длъжника) при съдия – изпълнител.

Тъй като целта на този вид дело е кредиторът да си събере вземанията от длъжника, съдебното лице има правото да ги събере, без да се съобразява с твоето желание или нежелание да изплатиш задълженията си.

Понякога събирането на задълженията може да се извърши чрез принудителни действия, като под този израз се разбира правото на съдия – изпълнителя да използва всички средства, които закона позволява.

Действията по събиране на онлайн кредити могат да бъдат извършвани единствено от упълномощен съдия – изпълнител в хода на образуваното дело за събиране на задължения.

Какви са правомощията на упълномощеното съдебно лице

Във връзка със събирането на задълженията по кредита, съдия – изпълнителя има право:

*Да направи пълно проучване на собствеността на длъжника. Това значи, че той може да потърси и получи информация за собствеността ти от държавни, обществени институции, физически и юридически лица, като това включва с каква наличност разполагаш в банковите си сметки, какво е възнаграждението, което получаваш, както и абсолютно всички доходи, които получаваш от други лица.

*Да налага възбрани върху собствеността и банковите ти сметки.

*Да удържа суми от банковите ти сметки и от възнагражденията, които получаваш, както и да разпродава имуществото ти.

 

Как да разбереш дали има производствено дело срещу теб?

След образуването на делото, съдия – изпълнителя извършва описаните по-горе в материала щателни проучвания за твоето финансово състояние, наличната ти собственост, задълженията ти към институциите и предприема съответните обезпечителни мерки, които да ограничат възможността да се разпореждаш с имуществото си.

При проучването на имуществото ти, което прави съдебния изпълнител, той е задължен да събере данни и за задълженията към държавата (данъци, осигуровки и други) и ако имаш такива да ги събере заедно с вземанията на кредитора, който е възбудил делото срещу теб.

След като приключи със събирането на данни и след като е взел обезпечителни мерки, съдия – изпълнителят е задължен да ти изпрати писмена покана, в която да те уведоми, че можеш да погасиш задълженията си в срок от две седмици.

В поканата упълномощеното съдебно лице трябва да посочи:

*Пълния размер на сумата, която дължиш (в това число влизат и всички разходи по образуваното дело, дължимите суми към държавните институции, такси и други);

*Какви законови мерки са били предприети срещу теб, ако такива са били наложени.

Важно!

До изтичането на двуседмичната покана, съдебният изпълнител не може да разпродава имуществото ти или да прави удръжки от банковите ти сметки. В случай, че погасиш задълженията си в този двуседмичен срок, образуваното дело срещу теб се прекратява.

 

Изисква ли се съдействие от теб като длъжник на съдебния изпълнител при изпълнение срещи твоето имущество

При разясненията по-горе споменахме, че ако не покриеш доброволно задълженията си след поканата на съдия – изпълнителя, след изтичане на двуседмичния срок, той има право да се разпорежда със собствеността ти по начин, който да му помогне да събере вземанията.

Когато става дума за събирания като удръжки от банковите ти сметки, заплатата, социални плащания и други, твоето съдействие не е необходимо. В тези случаи съдействие му оказват финансовите институции, работодателят и всички други лица, които имат плащания към теб.

Съдействие от твоя страна се изисква, когато се налага разпродаване на движимото и недвижимото ти имущество, тъй като ти трябва да осигуриш достъп на съдебния изпълнител до имуществото си.

При стартиране на процедура по продажба на имуществото на длъжник, съдебното лице трябва да те уведоми за точна дата и час, в който да му осигуриш достъп до движимото или недвижимото имущество, което ще се продава. В уговореното време съдия – изпълнителя ще дойде и ще направи пълен опис на вещите и имотите ти.

Твоето съдействие е необходимо и след приключване на продажбата, тъй като се налага да предадеш имотите или вещите на новите им собственици.

Имай предвид, че при описа, който съдия – изпълнителя извършва на вещите ти, той приема, че всичко, което се намира в имота е твоя собственост. За да не бъде описана дадена вещ, трябва да докажеш, че не е твоя собственост като покажеш документ, който удостоверява това.

Важно!

Ако откажеш съдействие, съдия – изпълнителя има правото със съдействието на органите на реда да пристъпи към принудително отваряне на имота.

 Кое имущество не може да бъде иззето и продадено от съдия – изпълнителя?

Вещите, които не подлежат на продажба са:

*Вещи за ежедневна употреба;

*Хранителни продукти, които са необходими за едномесечно изхранване на семейството ти, а ако си земеделски производител – храна до новата реколта или нейната равностойност;

*Горива, използвани за отопление и осветление, необходими на семейството ти за три месеца;

*Инструменти, машини, книги и други пособия, които са ти необходими да работиш, ако си със свободна професия или занаятчия;

*Земеделски терени: градини и лозя с обща площ от 5 декара, или ниви и ливади с обща площ от 30 декара, ако си земеделец, както и необходимите ти за обработката им машини, инструменти, горива, семена и средства за растителна защита;

* До две глави работен добитък, пет глави дребен добитък, една крава, 10 пчелни кошера и птици (домашни), както и храната за тях;

*Жилището ти, ако ти или друг член на семейството ти не притежавате друга недвижима собственост. Ако жилището ти надвишава необходимите ни жилищни нужди обаче, съдия – изпълнителя има право да продаде една част от него, ако има възможност да бъдат обособени две отделни жилищни части;

Добре е да знаеш, че от посочените по-горе ограничения не можеш да се възползваш, ако вещите са били използвани за залог или при ипотека, когато кредиторът е лицето, с което е сключен залога или ипотеката.

От ограниченията, касаещи недвижими имоти не можеш да се възползваш, ако:

*Имаш задължения за издръжка, за нанесени щети, финансови начети или в случаи предвидени от закона.

 

Съдебният изпълнител не може да извършва удръжки върху плащанията към теб, ако:

Запорът е наложен върху месечното ти възнаграждение, пенсията или върху каквото и да е друго възнаграждение на труда ти. При размер на възнаграждението над минималната работна заплата, може да се удържа при:

МЕСЕЧЕН ДОХОД      БЕЗ ДЕЦА  ИМАШ ДЕЦА, КОИТО ВСЕ ОЩЕ ИЗДЪРЖАШ

до 300 лв.   една четвърт от дохода           една пета от дохода

от 300 до 600 лв.           една трета от дохода     една четвърт от дохода

от 600 до 1200 лв.         една втора от дохода     една трета от дохода

над 1200 лв.         всичко над 600 лв.         всичко над 800 лв.

 

Възнаграждението за месеца се определя, след като от него се приспаднат дължимите данъци и осигуровки.

Принудителни действия по вземания за издръжка не се извършват при:

*Социални обезщетения при безработица;

*Социални помощи;

* Финансови средства, дарени от юридически или физически лица на лица с различни увреждания или такива в неравностойно положение;

*Вземания по решение на съдебните органи.

Можеш ли да спреш събирателните действия по твоя инициатива

Според законите, действащи в страната, имаш право да спреш изпълнителни действия, ако:

*Внесеш 30 на сто от стойността на продаваната вещ или имот в деня преди обявения търг за нея и се задължиш да внасяш всеки месец при съдия – изпълнителя 10 на сто от стойността до пълното погасяване на задължението към кредитора.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СЕ ПОДНОВЯВАТ, АКО ПРОПУСНЕШ ВНОСКА ПО ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО.

Това правило не се прилага, когато се отнася за имоти и вещи, включени в търговско предприятие ЕТ.

Плащанията, които се задължаваш да правиш при съдия – изпълнителя водят до спиране на продажбата на вещите и имуществото ти, но нямаш право да искаш да ти бъдат вдигнати наложените забрани върху имуществото.

Как да се защитиш срещу незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител

Ако установиш, че съдебния изпълнител действа незаконосъобразно, можеш да подадеш жалба срещу него в окръжния съд. Срокът, в който можеш да подадеш жалбата е една седмица, след като си установил незаконосъобразните му действия или в деня, след като си получил съобщението.

Като незаконосъобразни действия се признават:

*Предприети действия по продажба на имущество, върху което считаш, че не могат да бъдат предприети законови действия;

*Ако ти бъде отнето имущество или бъдеш изведен от собствеността ти, без да бъдеш уведомен по законовия ред за предприемането на тези действия;

*Издадено от съдия – изпълнителя постановление за глоба или за дължими разноски по делото.

 

Ако решиш да подадеш жалба в съда е препоръчително да се консултираш с адвокат, тъй като ако жалбата ти бъде отхвърлена, може да бъдеш задължен да заплатиш допълнителни разноски, наред със задълженията, заради които е образувано изпълнителното дело.